Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia IT oraz multimedialnego dla nowego budynku pasywnego użyteczności publicznej w Rząśni

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-30
Data publikacji:
2020-12-30
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap II

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

 

Plik do pobrania:

- klucz publiczny.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-28
Data publikacji:
2020-10-28
Data ostatniej zmiany:
2020-12-23

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I

Ikona statystyk

Plik do pobrania:

- klucz publiczny

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-21
Data publikacji:
2020-10-21
Data ostatniej zmiany:
2020-11-03

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I

Ikona statystyk

Plik do pobrania:
- klucz publiczny

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-12
Data publikacji:
2020-10-12
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-08-14
Data publikacji:
2020-08-14
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27

Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola

Ikona statystyk

 

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik Nr 1. Wzór oświadczenia Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

- Załącznik Nr 2. Wzór umowy dla części I, III,IV,V zamówienia

- Załącznik Nr 3. Wzór umowy dla części II

- Załącznik Nr 4. Wzór oferty

- Załącznik Nr 5. Wzór oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

- Załącznik Nr 6. Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- Załącznik Nr 7. Wzór wykazu wykonanych robót

- Załącznik Nr 8. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- Załącznik Nr 9. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

- Załącznik Nr 10. Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

- Załącznik Nr 11. Opis przedmiotu zamówienia dla części I

- Załącznik Nr 12. Opis przedmiotu zamówienia dla części II

- Załącznik Nr 13. Opis przedmiotu zamówienia dla części III

- Załącznik Nr 14. Opis przedmiotu zamówienia dla części IV

- Załącznik Nr 15. Opis przedmiotu zamówienia dla części V

-  Klucz publiczny

- Wyjaśnienia z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 1 do wyjaśnień z dnia 24 lipca 2020 r.

- Modyfikacja SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 1 do modyfikacji SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 2 do modyfikacji SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 3 do modyfikacji SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29 lipca 2020 r.

- Modyfikacja SIWZ z dnia 30 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 1 do modyfikacji SIWZ z dnia 30 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 2 do modyfikacji SIWZ z dnia 30 lipca 2020 r.

- Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7 sierpnia 2020 r.

- Modyfikacja SIWZ z dnia 7 sierpnia 2020 r.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Załącznik nr 1 do modyfikacji z dnia 07.08.2020 r.

- Załącznik nr 2 do modyfikacji z dnia 07.08.2020 r.

- Załącznik nr 3 do modyfikacji z dnia 07.08.2020 r.

- Zestawienie złożonych ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania w części I

- Rozstrzygnięcie postępowania w części II

- Rozstrzygnięcie postępowania w części IV

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach I,II i IV

- Rozstrzygnięcie postępowania w części III

- Rozstrzygnięcie postępowania w części V

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części III i V

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-15
Data publikacji:
2020-07-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Rząśnia oraz podległych obiektów i infrastruktury

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-22
Data ostatniej zmiany:
2020-05-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:16:42, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)